භාවනාවඅසුභ ප්‍රතික්ෂේප කීරීම

ප්‍රතික්ෂේප කීරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close