භාවනාවඅසුභ පිළිකුල නිසා ඇතිවන ගැටීම

පිළිකුල නිසා ඇතිවන ගැටීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close