භාවනාවඅසුභ ඇලීම සහ ගැටීම ඇතිවන ආකාරය

ඇලීම සහ ගැටීම ඇතිවන ආකාරය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close