අභිධර්මයසුවිසි පට්ඨානය සම්ප්‍රයුක්ත පච්චය

සම්ප්‍රයුක්ත පච්චය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා