ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල්නොපෙනෙන පාප අනිත්‍ය නිසා සැම විටම දුකද

අනිත්‍ය නිසා සැම විටම දුකද යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close