භාවනාවධ්‍යානධ්‍යාන සමාපත්ති ඉහල ධ්‍යාන වලට යාමට උපදෙස් අවශ්‍යද

ඉහල ධ්‍යාන වලට යාමට උපදෙස් අවශ්‍යද යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close