භාවනාවධ්‍යානධ්‍යාන සමාපත්ති චන්දරාගයෙන් නිදහස් වීම

චන්දරාගයෙන් නිදහස් වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා