අභිධර්මයසුවිසි පට්ඨානය ධ්‍යාන පච්චය

ධ්‍යාන පච්චය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close