ප්‍රියමනාප දේ දුක් දීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා