නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලයසෝතාපන්න වීම ධර්ම අවබෝදය ඇතිවීමට වටපිටාව

ධර්ම අවබෝදය ඇතිවීමට වටපිටාව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා