ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්ලෙඩ රෝගවලට විසදුම් මුත්‍රා වල විසබීජ නාශක ශක්තිය

මුත්‍රා වල විසබීජ නාශක ශක්තිය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close