ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්ලෙඩ රෝගවලට විසදුම් සර්ප විසට මුත්‍රා බෙහතක් ලෙස ගැනීමට හේතුව

සර්ප විසට මුත්‍රා බෙහතක් ලෙස ගැනීමට හේතුව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close