ත්‍රිවිධ රත්නයබුද්ධ, ධම්ම, සංඝ අකනිටා බඹලොව බ්‍රහ්ම ආශීර්වාදය

අකනිටා බඹලොව බ්‍රහ්ම ආශීර්වාදය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා