නිවනට අදාල කරුනු ලොවට සෙත සැළසීමේ අසහනය

ලොවට සෙත සැළසීමේ අසහනය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close