නිවනට අදාල කරුනු බෝධිසත්ව පාරමිතාව

බෝධිසත්ව පාරමිතාව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close