නිවනට අදාල කරුනු දුකින් නිදහස් වීම තම තමන් කර යුතු බව

දුකින් නිදහස් වීම තම තමන් කර යුතු බව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා