නිවන් මගසීලයසිල්වත විශේෂ ගුණයක් බාහිරට පෙන්වීම

විශේෂ ගුණයක් බාහිරට පෙන්වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා