අභිධර්මයසුවිසි පට්ඨානය නිශ්‍රය පච්චය

නිශ්‍රය පච්චය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා