ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල්දස අකුසලය මාහා ශාක්‍ය දෙවිවරු වීම

මාහා ශාක්‍ය දෙවිවරු වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා