ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල්දස අකුසලය දස අකුසලයේ කටයුතු නිසා පාපකර්ම එකතුවීම

දස අකුසලයේ කටයුතු නිසා පාපකර්ම එකතුවීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close