හද නිවියන ස්වභාවය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close