ත්‍රිවිධ රත්නයබුද්ධ විෂය සබ්බ පාපස්ස අකරණං අවසාන පදය

සබ්බ පාපස්ස අකරණං අවසාන පදය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා