නිවනට අදාල කරුනු ක්ෂණ සම්පතින් ප්‍රයෝජනය ගැනීම

ක්ෂණ සම්පතින් ප්‍රයෝජනය ගැනීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close