නිවනට අදාල කරුනු චන්දරගයේන් බැදීම දුරලීම

චන්දරගයේන් බැදීම දුරලීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close