නිවනට අදාල කරුනු කෘත උපකාරය

කෘත උපකාරය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා