විනය දානය වැළඳීම

දානය වැළඳීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා