සබ්බ පාපස්ස අකරණං විග්‍රහය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close