අභිධර්මයසුවිසි පට්ඨානය ප්‍රත්‍ය වන ආකාරය

ප්‍රත්‍ය වන ආකාරය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා