නිවන් මග අසූහාරදහසක් ධර්මස්කන්ධය

අසූහාරදහසක් ධර්මස්කන්ධය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close