නිවන් මගලෝක විග්‍රහයපංචස්කන්ධය පංචඋපාදානස්කන්ධය දුක්ඛ වෙදනාව විදීම

පංචඋපාදානස්කන්ධය දුක්ඛ වෙදනාව විදීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close