නිවන් මගලෝක විග්‍රහයපංචස්කන්ධය පංචස්කන්ධය දුක්ක ධර්මයක්

පංචස්කන්ධය දුක්ක ධර්මයක් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close