දිව්‍ය ලෝකදේව සංඛාර පාපයට ලජ්ජා ඇතිව බිය ඇතිව ජීවත්වීම

පාපයට ලජ්ජා ඇතිව බිය ඇතිව ජීවත්වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා