අභිධර්මයසුවිසි පට්ඨානය අභිධර්මයේ ගැඹුරුම කොටස

අභිධර්මයේ ගැඹුරුම කොටස යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close