අභිධර්මය සුවිසි පට්ඨානය 95

සුවිසි පට්ඨානය යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close