පටිච්චසමුප්පාදයසලායතන කර්ම වාදය සහ ක්‍රියා වාදය

කර්ම වාදය සහ ක්‍රියා වාදය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close