පටිච්චසමුප්පාදයසලායතන මෙත් සිත පැතිරීම

මෙත් සිත පැතිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close