නිවනට අදාල කරුනු සමතුලිත නිවන

සමතුලිත නිවන යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා