නිවනට අදාල කරුනු මනස සමතුලිත වීම

මනස සමතුලිත වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා