ආස්වාසය ප්‍රස්වාසය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා