නිගාවෙන් දාහයට පත් නොවීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා