නිග්‍රහය නිසා වේදනාවක් ඇතිවීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා