ලෝකෝත්තර අවෛරී වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා