සියලු සත්වයෝ අවෛරී වෙත්වා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා