නිවන් මගනිවන ඇලීම ගැටීම මුලාවිම අඩුවීම

ඇලීම ගැටීම මුලාවිම අඩුවීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close