නිවන් මගහේතු පල සුව පැවැත්මක් ලැබිය හැකි

සුව පැවැත්මක් ලැබිය හැකි යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close