නිවන් මගහේතු පල හේතු නිරෝධයෙන් ඵල නිරෝධය

හේතු නිරෝධයෙන් ඵල නිරෝධය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close