නිවන් මගහේතු පල තමාගේ තැන රැකගැනීමට ක්‍රියාකර අපාගතවිම

තමාගේ තැන රැකගැනීමට ක්‍රියාකර අපාගතවිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close