නිවන් මගහේතු පල වන්දි ගෙවීම

වන්දි ගෙවීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close