භාවනාවවිදර්ශනාව අළු වීම උපමාව

අළු වීම උපමාව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා