භාවනාවවිදර්ශනාව සක්කෝ උජුච

සක්කෝ උජුච යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා